OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Organi šole

PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj gospod Boris Mužar.

SVET ZAVODA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Anica Želježnjak, Stanislav Žlak, Boštjan Majerle – namestnik predsednice), pet predstavnikov delavcev šole (Palmira Šašek – predsednica, Andreja Vraničar, Nada Zupanič, Monika Prijanovič, Marjana Lujić) in trije predstavniki staršev (Kruno Bošnjak, Mojca Šikonja, Mojca Frankovič).
Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Mandat članov sveta šole je pričel 6. marca 2017, končal pa se bo marca 2021.

SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Predsednica sveta staršev je Mojca Šikonja.